Smażalnia

Realizacja operacji pt.  Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup wyposażenia oraz samochodu na potrzeby Smażalni  w Mrzeżynie, Gmina Trzebiatów.

Celem operacji jest rozwinięcie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług  gastronomicznych poprzez zakup nowego wyposażenia oraz zakup samochodu na potrzeby smażalni ryb w Mrzeżynie w wyniku czego zostanie utworzone 1,75 etatu.

Przyznano pomoc finansową na realizację  operacji w formie zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji w wysokości 50 %  tych kosztów, w wysokości 93 004, 00 zł.

Współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej , w ramach EFMR, wynosi 79 053,40 zł.

Podejmowanie i rozwój prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystującej wodny potencjał obszaru .

Gastronomia oparta na produktach rybackich – od ich transportu , poprzez dobre przetwórstwo, po sprzedaż w smażalni.

W dniu  1 marca 2019 w Szczecinie została podpisana umowa o dofinansowanie przez Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego na realizację operacji pt. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup wyposażenia oraz samochodu na potrzeby smażalni w Mrzeżynie, Gmina Trzebiatów „.

Przyznano Beneficjentowi pomoc finansową na realizację operacji w formie  zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji w wysokości  50% tych kosztów w wysokości 93.004,00 zł ( słownie złotych : dziewięćdziesiąt trzy tysiące cztery , 00/100).

Pomoc finansowa została przyznana z Programu Operacyjnego ” Rybactwo i Morze” .

 


 

 

Mrzeżyno , 28.03.2019 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie  zadania pt.: Zakup samochodu z homologacją ciężarową firmy VW

Caddy  poj. samochodu 2.0 emisja spalin Euro 6

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Katarzyna Gurgul Firma Handlowo – Usługowa NAD RĘGĄ
ul. Piaskowa 11, 72-330 Mrzeżyno
NIP 857-170-43-65
 1. Opis przedmiotu zamówienia :
Przedmiotem zamówienia  jest  samochód z homologacją ciężarową firmy
VW Caddy pojemność samochodu 2,0 emisja spalin Euro 6  .

 

 1. Kryteria oceny oferty wraz z opisem przyznania punktów za spełnienie danego kryterium oceny ofert:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
Cena (C)                                                   – waga 60% = 60pkt
Gwarancja jakości (G)                             – waga 40% = 40 pkt
Punkty uzyskane przez ofertę za poszczególne kryteria wyboru zostaną zsumowane. Wybrana zostanie oferta, która otrzymała największą sumę punktów, będą brane liczby zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
Kryterium cena „C” będzie rozpatrywana na podstawie ceny ofertowej za wykonanie przedmiotu zamówienia .
Liczba punktów w kryterium „cena zostanie obliczona, zgodnie z następującym wzorem:
                   Najniższa cena podana w ofertach nie podlegających odrzuceniu
C=………………………………………………………………………………………………………………… x 60 pkt
                   Cena oferty badanej nie podlegającej odrzuceniu
Kryterium gwarancja jakości „G” na samochód z homologacją ciężarową będzie rozpatrywana na podstawie okresu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji – w stosunku do wymaganego minimalnego okresu gwarancji wynoszącego 24 miesięcy i max. okresu gwarancji 36 miesięcy.
Okres gwarancji należy określić w miesiącach w liczbach całkowitych.
Oferty, w których zostanie zaoferowany okres gwarancji dłuższy niż 36 miesięcy otrzymają max ocenę 40 pkt. Brak informacji o okresie udzielanej gwarancji przez Wykonawcę będzie traktowany, jako udzielenie gwarancji na okres minimalny (24 m-cy). Oferty, w których wykazano okres gwarancji krótszy od minimalnego podlegają odrzuceniu.
Liczba punktów w kryterium „gwarancja jakości” zostanie obliczona przy zastosowaniu następującego wzoru:
Okres gwarancji w ocenianej ofercie
G=………………………………………………………………………………………………………………… x 40 pkt
Maksymalny okres gwarancji (36 m-cy)
 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała łącznie największą liczbę punktów obliczonych wg wzoru:
P=C+G
Gdzie:
C-liczba punktów oferty ocenianej w ramach kryterium „cena”
G-liczba punktów oferty ocenianej w ramach kryterium „gwarancja jakości”
P-łączna liczba punktów ocenianej oferty
 1. Miejsce i termin składania ofert 
Ofertę  należy złożyć w terminie do dnia 18.04.2019r. do godziny 12.00  w formie:
pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Katarzyna Gurgul Firma Handlowo – Usługowa NAD REGĄ
ul. Piaskowa 11, 72-330 Mrzeżyno   lub w wersji elektronicznej na adres e – mail: gurgul4@wp.pl
 
 1. Wykluczenie z udziału w postępowaniu
Z udziału w postępowaniu wyklucza się Wykonawcę, powiązanego osobowo lub kapitałowo z Beneficjentem .
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między  Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań  w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonywującymi w imieniu Zamawiającego  czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą , polegające w szczególności na :
 1. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
 3. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,       pełnomocnika ;
 4. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa  lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia opieki lub kurateli.
 5. e) pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
 1. Sposób przygotowania oferty
–  Każdy Wykonawca  może złożyć  tylko jedną ofertę.
 –  Oferta Wykonawcy powinna być podpisana  przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy oraz zawierać  nazwę Wykonawcy lub pieczątkę nagłówkową firmy .
  Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego  zapytania ofertowego  oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu  należytej oraz zgodnej  z obowiązującymi przepisami  realizacji przedmiotu zamówienia.
.   – Cena  oferty musi być podana w złotych polskich cyfrowo  i słownie, z wyodrębnieniem  podatku VAT , do dwóch miejsc po przecinku .
        7.  Informacja o unieważnieniu postępowania
 Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadku braku złożenia co najmniej  dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym.
         8. Przesłanki odrzucenia oferty
Odrzuceniu podlegają oferty:
1 których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
2 zostały złożone przez podmiot:
– powiązany osobowo lub kapitałowo z Beneficjentem .
Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest : Katarzyna Gurgul
  tel. 696 195 807       ……………………………………………………….

 

                                                                Mrzeżyno , 28.03.2019 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie  zadania pt.: Zakup sprzętu gastronomicznego :szafa chłodnicza; szafa mroźna; okap przyścienny; frytkownica elektryczna ;kuchnia gazowa czteropalnikowa; piec konwekcyjno-parowy; okap kondensacyjny; witryna chłodnicza; stół chłodniczy; chłodziarka do prezentacji produktów.

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Katarzyna Gurgul Firma Handlowo – Usługowa NAD RĘGĄ

ul. Piaskowa 11, 72-330 Mrzeżyno

NIP 857-170-43-65

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest :

 1. Szafa chłodnicza wymiary : szer. 747 x gł. 750 x wys. 2064 producent Liebherr szt2;
 2. Szafa mroźna producent Liebherr wymiary : 750x gł. 750 x wys. 2064 szt2;
 3. Okap przyścienny z filtrami i oświetleniem producent Komat wymiary szer.2900 x gł. 800 x wys. 450;
 4. Frytownica elektryczna poj. 30 l producent Redfox wymiary : szer. 670 x gł. 650 x wys. 370;
 5. Kuchnia gazowa 4- palnikowa z szafką producent Lotus wymiary: szer. 800 x gł. 700 x wys. 900;
 6. Piec konwekcyjno – parowy 6xGN2/3 producent Rational wymiary : szer. 655 x gł. 555 x wys. 567;
 7. Okap kondensacyjny model UltraVent XS producent Rational;
 8. Witryna chłodnicza producent Sayl wymiary : szer. 1000x gł. 882 x wys. 400 ;
 9. Stół chłodniczy sałatkowy z nadstawką producent Stalgast wymiary szer.900 x 700x wys.1300;
 10. Chłodziarka do prezentacji produktów  producent Liebherr wymiary szer.600x gł. 610x wys.1800.

 

 1. Kryteria oceny oferty wraz z opisem przyznania punktów za spełnienie danego kryterium oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Cena (C)                                                   – waga 60% = 60pkt

Gwarancja jakości (G)                             – waga 40% = 40 pkt

Punkty uzyskane przez ofertę za poszczególne kryteria wyboru zostaną zsumowane. Wybrana zostanie oferta, która otrzymała największą sumę punktów, będą brane liczby zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

Kryterium cena „C” będzie rozpatrywana na podstawie ceny ofertowej za wykonanie przedmiotu zamówienia .

Liczba punktów w kryterium „cena zostanie obliczona, zgodnie z następującym wzorem:

Najniższa cena podana w ofertach nie podlegających odrzuceniu

C=………………………………………………………………………………………………………………… x 60 pkt

Cena oferty badanej nie podlegającej odrzuceniu

Kryterium gwarancja jakości „G” na sprzęt gastronomiczny będzie rozpatrywana na podstawie okresu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji – w stosunku do wymaganego minimalnego okresu gwarancji wynoszącego 24 miesięcy i max. okresu gwarancji 36 miesięcy.

Okres gwarancji należy określić w miesiącach w liczbach całkowitych.

Oferty, w których zostanie zaoferowany okres gwarancji dłuższy niż 36 miesięcy otrzymają max ocenę 40 pkt. Brak informacji o okresie udzielanej gwarancji przez Wykonawcę będzie traktowany, jako udzielenie gwarancji na okres minimalny (24 m-cy). Oferty, w których wykazano okres gwarancji krótszy od minimalnego podlegają odrzuceniu.

Liczba punktów w kryterium „gwarancja jakości” zostanie obliczona przy zastosowaniu następującego wzoru:

 

Okres gwarancji w ocenianej ofercie

G=………………………………………………………………………………………………………………… x 40 pkt

Maksymalny okres gwarancji (36 m-cy)

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała łącznie największą liczbę punktów obliczonych wg wzoru:

P=C+G

Gdzie:

C-liczba punktów oferty ocenianej w ramach kryterium „cena”

G-liczba punktów oferty ocenianej w ramach kryterium „gwarancja jakości”

P-łączna liczba punktów ocenianej oferty

 

 1. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę  należy złożyć w terminie do dnia 18.04.2019r. do godziny 12.00 w formie:

pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Katarzyna Gurgul Firma Handlowo – Usługowa NAD REGĄ

ul. Piaskowa 11, 72-330 Mrzeżyno

lub w wersji elektronicznej na adres e – mail: gurgul4@wp.pl

 

 1. Wykluczenie z udziału w postępowaniu

Z udziału w postępowaniu wyklucza się Wykonawcę, powiązanego osobowo lub kapitałowo z Beneficjentem .

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między  Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań  w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonywującymi w imieniu Zamawiającego  czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą , polegające w szczególności na :

 1. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
 3. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,       pełnomocnika ;
 4. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa  lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia opieki lub kurateli.
 5. e) pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

 

 1. Sposób przygotowania oferty

–  Każdy Wykonawca  może złożyć  tylko jedną ofertę.

–  Oferta Wykonawcy powinna być podpisana  przez upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy oraz zawierać  nazwę Wykonawcy lub pieczątkę nagłówkową firmy .

 

Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego  zapytania ofertowego  oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu  należytej oraz zgodnej  z obowiązującymi przepisami  realizacji przedmiotu zamówienia.

.   – Cena  oferty musi być podana w złotych polskich cyfrowo  i słownie, z wyodrębnieniem  podatku VAT , do dwóch miejsc po przecinku .

 

 1. Informacja o unieważnieniu postępowania

    Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadku braku złożenia co najmniej  dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym.

 

 1. Przesłanki odrzucenia oferty

Odrzuceniu podlegają oferty:

1 których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

2 zostały złożone przez podmiot:

– powiązany osobowo lub kapitałowo z Beneficjentem .

 

Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest : Katarzyna Gurgul

tel. 696 195 807       ………………………………………………………


Mrzeżyno , 28.03.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zadania pt.: zasłony i przykrycie konstrukcji wiaty gastronomicznej z folii pcv . 


Mrzeżyno , 28.03.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zadania pt.: zakup Zestawu POS + waga; zestaw POS zawiera program gastronomiczny SOGA , drukarkę bonów NPOS

Thermal C300 oraz Windows 10 .


 

SAMI ŁOWIMY, SAMI SMAŻYMY! Zapraszamy!

Jesteśmy firmą rodzinną, a Nasza znajomość tematu sprawia, iż możemy zaproponować Państwu wiele rodzajów pysznej ryby z Bałtyku i nie tylko. Oferujemy kilkanaście gatunków ryb, podawanych w przeróżnej formie – smażoną, pieczoną, gotowaną, zupę rybną, tatar z łososia, krokiety z dorszem…

Bez problemu wielbiciele morskich przysmaków znajdą w naszym menu dorsza, turbota, flądrę, gładzicę, łososia, śledzia.

Wszystkie nasze ryby są zawsze świeże i zawsze na czas! Jesteśmy firmą z tradycją rodzinną i działamy już od 1999 roku.

Rybak z kutra MRZ­-2 zaprasza do… Smażalni Nad Regą, na rybkę z własnego połowu!